LAISVOS DARBO VIETOS

INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO VIETĄ
INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO VIETĄ

Plungės specialiojo ugdymo centras (adresas: Mendeno g. 4, LT-90143, Plungė, tel. 8 448 71728, 8-686-85255, 8-600-84548, el.p. specmokykla@plunge.lt) organizuoja atranką į šią laisvą darbo vietą:

Pareigybių pavadinimas – Mokytojo padėjėjas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis – 0,7 etatas.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 4,7 iki 5 priklausys nuo darbo stažo vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 nuostatomis.

Mokytojo padėjėjo pareigybė skirta padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti, paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant, paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant, padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą, bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką, bendradarbiauti su mokytojais,  švietimo pagalbos specialistais,  mokinių tėvais.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
mokėti dirbti kompiuteriu;
būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje;

 

Privalumai:

 

individualios priežiūros darbuotojo įgyta kvalifikacija;
ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis ugdymo įstaigoje dirbant su specialiųjų poreikių vaikais;

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopiją;
reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Plungės specialiojo ugdymo centro organizatoriui, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) iki 2022 m. lapkričio 18 d. imtinai.

Įdarbinimas nuo 2022 m.  lapkričio 22  d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, 2022 m. lapkričio 21 d. bus kviečiami pokalbiui.

Informacija teikiama tel. 8 448 71728, el. paštu: specmokykla@plunge.lt.