LAISVOS DARBO VIETOS

INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO DARBO VIETĄ

Plungės specialiojo ugdymo centras (adresas: Mendeno g. 4, LT-90143, Plungė, tel. 8 448 71728, 8-686-85255, 8-600-84548, el.p. specmokykla@plunge.lt) organizuoja atranką į šias laisvas darbo vietas:

 

Pareigybių pavadinimas - specialiojo pedagogo darbui 1-2 specialiojoje lavinimo klasėje.  

                                       

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, Pareigybės lygis A2.

 

Darbo krūvis - specialiojo pedagogo darbui su pradinių klasių mokiniais - 0,75 etatas. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 5 priedu nuostatomis.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 

  • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
  • gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, su mokiniais, turinčiais didelius ir labai didelius ugdymosi poreikius, tirti pedagogines situacijas, kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas;
  • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;
  • gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais;
  • rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  •  
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopiją;
  • reikiamą išsilavinimą patvirtinantį dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;

 

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.

 

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Dokumentai pateikiami Plungės specialiojo ugdymo centro organizatoriui, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) iki 2021 m. liepos 16 d. imtinai.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.

 

Informacija teikiama tel. 8 448 71728.