ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIUS » NUOSTATAI IR KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šie Nuostatai reglamentuoja Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus (toliau - Skyrius) uždavinius, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos ir kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Plungės specialiojo ugdymo centro nuostatais, direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.
 3. Skyrius įsteigtas Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-127 ir Plungės specialiojo ugdymo centro direktoriaus 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. B-88 „Dėl Plungės specialiojo ugdymo centro struktūros ir pareigybinių instrukcijų patvirtinimo". Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.
 4. Skyriaus paskirtis - organizuoti ir vykdyti švietimo pagalbą ir konsultavimą vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės švietimo pagalbos teikimą ir konsultavimą asmenims, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 5. Skyriaus pareigybių aprašymus tvirtina Centro direktorius.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6.   Skyriaus uždaviniai:  

 • dalyvauti tenkinant specialiuosius vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymosi ir saviugdos poreikius, siekiant metodų ir priemonių dermės;
 • dalyvauti teikiant specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą;
 • teikti metodinę pagalbą šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais;

7.   Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • įvertina mokinio ugdymosi galias, raidos ypatumus, asmenybės psichologines ir ugdymosi problemas. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

 • vykdo autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir jų pedagogų konsultavimą šalyje, rengia išvažiuojamąsias konsultacijas į ugdymo įstaigas;

 • rengia rekomendacijas autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų, jų ugdymo ir ugdymosi, kalbos ir komunikavimo, dienotvarkės sudarymo, pažintinių gebėjimų lavinimo, socialinių higieninių įgūdžių formavimo elgesio korekcijai srityse. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;

 • vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams autizmo spektro sutrikimų klausimais;

 • bendradarbiauja su šalies pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;

 • analizuoja ir diegia, koordinuoja specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, Švietimo pagalbos specialistų konsultavimo sistemą šalyje ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai (savivaldybių administracijoms) siūlymų dėl jos tobulinimo;

 • organizuoja pažintinę ir mokomąją praktiką šalies aukštųjų mokyklų edukologijos studentams;

 • bendradarbiauja su autizmo spektro sutrikimų visuomeninėmis organizacijomis šalyje ir užsienyje;

 • formuoja Centro bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą;

 • dalyvauja rengiant Centro veiklos programą, sudarant strateginį Centro veiklos planą, metinį veiklos planą, planuoja skyriaus darbą, derina savo veiklą su kitais Centro struktūros padaliniais;

 • savo kompetencijos srityje organizuoja projektus, konsultuoja ir teikia informaciją, kaupia specialiąją literatūrą ir metodinę medžiagą autizmo spektro sutrikimo klausimais;

 • vykdo kitas Centro direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.   Skyriaus darbuotojai turi teisę:

 • į tinkamas darbo sąlygas, atostogas, ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;

 • gauti nustatytą darbo užmokestį.

9.   Skyriaus darbuotojai privalo:

 • laikytis Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves;
 • tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Centro direktoriaus pavedimus;
 • tobulinti kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
 • laikytis Centro vidaus tvarkos taisyklių.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

10.   Skyriui vadovauja vedėjas, kuris skiriamas pareigoms ir atleidžiamas iš jų Centro direktoriaus įsakymu.

11.   Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą ir nustatyta tvarka atsiskaito Centro direktoriui už priskirtų funkcijų vykdymą.

12.   Skyriaus darbuotojai organizuoja savo darbą vadovaudamiesi pareigybių aprašymais.

 

V. ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS DARBO APRAŠAS

 

13.   Per mokslo metus, pagal poreikį Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriuje konsultuojama ir teikiama švietimo pagalba. Vyks trumpalaikės, grupinės, individualios konsultacijos nuo 1 iki 10 darbo dienų, esant reikalui pratęsiant iki 30 darbo dienų. Remiantis specialistų rekomendacijomis, gavus tėvų sutikimą, vaikas gali būti paliktas ugdyti Centre. Trumpalaikėms konsultacijoms į Centrą gali atvykti ir apsistoti ne daugiau kaip 1-2 mokiniai vienu metu.

 

 

TRUMPALAIKIO PRIĖMIMO IR KONSULTAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priėmimą į Plungės specialiojo ugdymo centro, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, skirtą mokiniams turintiems autizmo spektro sutrikimų. 
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Plungės specialiojo ugdymo centro nuostatais.
 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Projekto 2012-03-05 Nr. 04ESF2-9 „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra, II etapas“ kodas VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004 sąvokas. Trumpalaikis konsultavimas apima nuo 1 iki 10 dienų ar 30 dienų (kalendorinį) laikotarpį. Po trumpalaikio konsultavimo galima rekomenduoti vaiką ugdyti Plungės specialiojo ugdymo centre.
 4. Konsultuojamas mokinys pamokų metu yra prijungiamas prie kitų mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų.
 5. Spec. pedagogas dirba pagal bendrą grupės planą, o konsultuojamąjį stebi, nustato vaiko gebėjimus, įgūdžius. Sudaro struktūruoto ugdymo programą.
 6. Lygiagrečiai vaikui skiriami individualūs, skyriuje dirbančių specialistų užsiėmimai.

 

II. TRUMPALAIKIŲ KONSULTACIJŲ PRIĖMIMO KRITERIJAI

 

 1. Į Plungės specialiojo ugdymo centro, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, trumpalaikėms konsultacijoms mokiniai priimami, turintys autizmo spektro sutrikimų.
 2. Į Plungės specialiojo ugdymo centro, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, trumpalaikėms konsultacijoms mokiniai priimami iš visos šalies, eiliškumo tvarka atsižvelgiant į dokumentų padavimo datą.
 3. Mokiniai arba kartu trumpalaikėms konsultacijoms atvykę tėvai (globėja, teisėti vaiko atstovai), negalintys atvykti į Centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių kiekvieną dieną, apgyvendinami Centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus bendrabutyje.
 4. Į Plungės specialiojo ugdymo centro, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, trumpalaikėms konsultacijoms vaikai priimami planine tvarka, registruojant iš anksto. Priėmimas vykdomas darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.
 5. Tėvai (globėjai, teisėti vaiko atstovai) privalo dalyvauti konsultacijose priimant ir pasiimant vaiką iš Centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus. Specialistams matant poreikį, kad būtinos papildomos tėvų/globėjų/teisėtų vaiko atstovų konsultacijos, atstovai gali būti kviečiami konsultacijoms.

 

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Prašymai dėl priėmimo registruojami trumpalaikio konsultavimo registravimo žurnale, kuriame privalo būti šios skiltys (jei registravimo knygos forma nėra nustatyta Švietimo ir mokslo ministerijos):
 • eilės numeris;
 • pateikusio prašymą asmens vardas, pavardė; 
 • adresas, telefono numeris; elektroninio pašto adresas;
 • prašymo pateikimo data; 
 • pateikti dokumentai;
 • žyma apie priėmimą (sutarties sudarymo data, numeris);
 • žyma apie neatvykimą;
 • žyma apie išvykimą.
 1. Nepilnamečiai į Centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių priimami tik su įstatyminiu atstovu (tėvais, globėjais).
 2. Prašymai dėl priėmimo trumpalaikėms konsultacijoms pateikiami Centro direktoriui.
 3. Prašymų registravimo žurnalą pildo Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.  
 4. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
 • mokinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopiją;
 • vaikų psichiatro išvados;
 • mokinio charakteristika (mokyklos arba vaikų globos namų);
 • sveikatos pažymėjimo 027/a kopiją;
 • PPT išvados;
 • dirbusių pedagogų sudaryta individualizuota programa.

 

IV. PAPILDOMI REIKALAVIMAI PRIĖMIMO TRUMPALAIKĖMS KONSULTACIJOMS

 

 1. Atvykstant į Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių vaikai turi turėti asmeninės higienos reikmenis, rūbų pamainą, naktinius rūbus, šlepetes, sportinę aprangą, mokymo priemones (kuprinė, sąsiuviniai, rašymo priemonės ir kt.), laisvalaikio priemonių (piešimo popierius, pieštukai ir pan.).
 2. Nerekomenduojama į Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių atsivežti: aštrių, pjaunančių daiktų (peiliai, žirklės, adatos, virbalai ir pan.), medikamentų, psichiką veikiančių medžiagų, brangių daiktų (papuošalai, garso, vaizdo aparatūra ir pan.).
 3. Atvykus vaikui, jo atsivežtus daiktus peržiūri socialinis pedagogas kartu su vaiko tėvais/globėjais/teisėtais vaiko atstovais. Mobilūs telefonai paimami saugojimui tam skirtoje vietoje ir išduodami naudojimui nustatytu laiku. Už dingusius ir/ar pamestus daiktus Centras neatsako.

 

V. VEIKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Priėmimą į Plungės specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių vykdo skyriaus vedėja ir VG komisija.
 2. Mokinio priėmimas trumpalaikėms konsultacijoms įforminamas sutartimi, kurioje įteisinami švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus ir tėvų (globėjų, teisėtų atstovų) įsipareigojimai užtikrinti mokinių ugdymąsi/mokymąsi ir trumpalaikį konsultavimą.
 3. Mokymo ir trumpalaikio konsultavimo sutartis sudaroma su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu.  
 4. Mokymo ir trumpalaikio konsultavimo sutartį 2 egzemplioriais pasirašo Centro direktorius ir prašymo teikėjas.
 5. Trumpalaikį mokinio konsultavimą vykdo skyriuje dirbantys Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus specialistai.
 6. Švietimo pagalbos specialistų darbo grafiką su mokiniu sudaro ir parengia Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.
 7. Skyriuje dirbantys specialistai įvertina mokinio, turinčio autizmo spektro sutrikimus, galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Specialistai konsultuoja vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, tėvus, globėjus, pedagogus. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimus, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.
 8. Konsultacijų pabaigoje visi specialistai parašo bendrą rekomendaciją.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Po konsultacijų, parengiami dokumentai:
 • švietimo pagalbos specialistų išvada ir rekomendacijos dėl tolimesnio ugdymo (si), pagalbos teikimo;
 • pažyma, apie laiką, praleistą konsultacijose.