Menu Close

CENTRO MISIJA

Teikti ugdymą, socialines, edukacines, sveikatos priežiūros, reabilitacines paslaugas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turintiems vaikams/mokiniams, siekiant sėkmingos socializacijos visuomenėje.

 

veikla

Centro naujienos ir pranešimai

SAUSIO 13 DIENOS MINĖJIMAS

Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dienos rytą pradėjome pilietine akcija “Atmintis gyva, nes liudija”. Ši diena Centre buvo sportiška – pradinukai išvyko į Plungės

Plačiau »

IŠVYKA Į VAIKŲ BIBLIOTEKĄ

Pirmoji metų išvyka – į Vaikų biblioteką. Iškart po atostogų – sausio 10 d. II bendrabučio grupės vaikai su auklėtoja išsiruošė pasižmonėti. Apžiūrėjome dar tebešvytinčią

Plačiau »

KARNAVALAS “KALĖDINIAI TALENTAI”

Gruodžio 23 d. Centre vyravo šventinis šurmulys, aktų salėje vyko konkursas “Kalėdiniai talentai”. Centro mokiniai komisijai parodė savo talentus: dainavo, šoko, deklamavo. Prie komisijos prisijungė

Plačiau »
Paslaugos

Bendarbutis

V e i k i a n č i a m e  c e n t r o  b e n d r a b u t y j e ,   n u s t a t y t a  t v a r k a  g a l i  g y v e n t i v a i k a i i r   j a u n u o l i a i ,  g y v e n a n t y s k a i m o t e r i t o r i j o j e i r n e t u r i n t y s g a l i m y b ė s k i e k v i e n ą d i e n ą a t v y k t i į c e n t r ą . Į b e n d r a b u t į m o k i n i a i p r i i m a m i t ė v ų , g l o b ė j ų p a g e i d a v i m u ( p a t e i k u s r a š t i š k ą p r a š y m ą c e n t r o d i r e k t o r i u i ) . P r a š y m a s g a l i o j a v i e n e r i u s m o k s l o m e t u s . M o k i n i a i , g y v e n a n t y s c e n t r o b e n d r a b u t y j e , g a u n a n e m o k a m ą n a k v y n ę i r m a i t i n i m ą . P a d e d a n t a u k l ė t o j a m s i r j ų p a d ė j ė j o m s , v a i k a i v i s a d a r a s s a u u ž s i ė m i m ą s p o r t o s a l ė j e , b i b l i o t e k o j e , c e n t r o b a s e i n e , b e n d r a b u č i o v i r t u v ė l ė j e , a r p r i e k o m p i u t e r i o , t e l e v i z o r i a u s .

Mūsų siekis- kad auklėtinių rankelės neliktų be darbo, o galvelės be minties!

--- Administracija
PaSLAUGOS

Pagalba teikia

Psichologinė pagalba – psichologė Gintarė Vičienė;                                                  Socialinė pedagoginė pagalba – socialinės pedagogės Rima Jurevičiutė, Orinta Kurmė;    Ergoterapija – ergoterapeutė Sima Kuzmickienė;                             Kineziterapija-masažas- kineziterapeutas-masažuotojas Karolis Mockus;
Logopedinė pagalba – logopedės Rūta Arbuzova, Santa Norbutė, Akvilė Ružauskienė;                                     Specialioji pedagoginė pagalba – specialioji pedagogė metodininkė Nijolė Jackūnienė, specialioji pedagogė Violeta Gerybienė;
Mokytojas-konsultantas – muzikos mokytoja Jurgita Arlauskienė.

Atsiliepimai

Turite klausimų?

  Partneriai ir projektai

  VEIKLA
  Plungės specialiojo ugdymo centras
  Mes siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus.
  Steigėjas

  © 2022 Visos teisės saugomos

  Skip to content