Menu Close

CENTRO MISIJA

Teikti ugdymą, socialines, edukacines, sveikatos priežiūros, reabilitacines paslaugas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turintiems vaikams/mokiniams, siekiant sėkmingos socializacijos visuomenėje.

 

veikla

Centro naujienos ir pranešimai

M.K. ČIURLIONIO 148-OSIOS GIMIMO METINĖS

Antradienį (rugsėjo 19 d.) Plungės specialiojo ugdymo centro socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai dalyvavo muzikos pamokoje, kuri buvo skirta paminėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 148-ąsias gimimo

Plačiau »

EDUKACINĖ IŠVYKA Į SULČIŲ SPAUDYKLĄ

Mūsų centras dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje „Sveikesnio gyvenimo link“, kurios pagrindinė paskirtis – skatinti centro bendruomenės narių sveikatos ugdymą, kurti palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Plačiau »

PROJEKTINĖ VEIKLA “PIEŠIAME VASARĄ”

Šis antradienis mūsų centre skirtas meninei veiklai „Piešiame vasarą“. Kiekviena klasė turėjo užduotį – nupiešti saulėtos vasaros paveikslą. Mokiniai susidomėję, kūrybiškai piešė saulę, debesis, medžius,

Plačiau »
Paslaugos

Bendarbutis

V e i k i a n č i a m e  c e n t r o  b e n d r a b u t y j e ,   n u s t a t y t a  t v a r k a  g a l i  g y v e n t i v a i k a i i r   j a u n u o l i a i ,  g y v e n a n t y s k a i m o t e r i t o r i j o j e i r n e t u r i n t y s g a l i m y b ė s k i e k v i e n ą d i e n ą a t v y k t i į c e n t r ą . Į b e n d r a b u t į m o k i n i a i p r i i m a m i t ė v ų , g l o b ė j ų p a g e i d a v i m u ( p a t e i k u s r a š t i š k ą p r a š y m ą c e n t r o d i r e k t o r i u i ) . P r a š y m a s g a l i o j a v i e n e r i u s m o k s l o m e t u s . M o k i n i a i , g y v e n a n t y s c e n t r o b e n d r a b u t y j e , g a u n a n e m o k a m ą n a k v y n ę i r m a i t i n i m ą . P a d e d a n t a u k l ė t o j a m s i r j ų p a d ė j ė j o m s , v a i k a i v i s a d a r a s s a u u ž s i ė m i m ą s p o r t o s a l ė j e , b i b l i o t e k o j e , c e n t r o b a s e i n e , b e n d r a b u č i o v i r t u v ė l ė j e , a r p r i e k o m p i u t e r i o , t e l e v i z o r i a u s .

Mūsų siekis- kad auklėtinių rankelės neliktų be darbo, o galvelės be minties!

--- Administracija
PaSLAUGOS

Pagalba teikia

Psichologinė pagalba – psichologė Gintarė Vičienė;                                                  Socialinė pedagoginė pagalba – socialinės pedagogės Rima Jurevičiutė, Orinta Kurmė;    Ergoterapija – ergoterapeutė Sima Kuzmickienė;                             Kineziterapija-masažas- kineziterapeutas-masažuotojas Karolis Mockus;
Logopedinė pagalba – logopedės Rūta Arbuzova, Santa Norbutė, Akvilė Ružauskienė;                                     Specialioji pedagoginė pagalba – specialioji pedagogė metodininkė Nijolė Jackūnienė, specialioji pedagogė Violeta Gerybienė;
Mokytojas-konsultantas – muzikos mokytoja Jurgita Arlauskienė.

Atsiliepimai

Turite klausimų?

  Partneriai ir projektai

  VEIKLA
  Plungės specialiojo ugdymo centras
  Mes siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus.
  Steigėjas

  © 2022 Visos teisės saugomos

  Skip to content