Menu Close

Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į CENTRĄ

   Mokiniai į Plungės specialiojo ugdymo centrą priimami mokytis pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Į centrą priimami mokiniai, kuriems Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) išvadose yra nurodyti dideli ir labai dideli ugdymosi poreikiai ir nustatyta:

  1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;
  2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas, įvairiapusis raidos sutrikimas ir kt.)

   Dėl mokymosi centre pateikiami šie dokumentai:

  1. centro nustatytos formos prašymas (prašymą už vaiką iki 18 metų, pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 18 metų ir vyresni asmenys prašymą gali teikti savo vardu);
  2. mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė) ir jo kopiją;
  3. pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
  4. neįgaliojo pažymėjimo kopija, jei nustatytas neįgalumas;
  5. vaiko sveikatos pažymėjimas (027-I/a forma);
  6. išsilavinimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar pažyma apie mokymosi pasiekimus  ankstesnėje mokykloje;

   Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

   Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimami asmenys, pateikę pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

   Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo individualizuotą programą priimamas mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją.

MOKINIŲ IŠVYKIMAS IŠ CENTRO

Iš centro mokinių sąrašo mokinys išbraukiamas gavus pranešimą iš kitos mokyklos, kad vaikas priimtas toje mokykloje mokytis arba gavus  tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą raštu.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Skip to content