Menu Close

Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius

“Mes negalime pakeisti vėjo krypties, bet galime pritaikyti laivui bures…”

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-251 “Dėl Specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į regioninius specialiojo ugdymo centrus, sąrašo patvirtinimo“ Plungės specialiojo ugdymo centras tapo Regioniniu specialiojo ugdymo centru. Centrui priskiriamų savivaldybių, kurių teritorijoje esančias ugdymo įstaigas konsultuojame:

Konsultuojami regionai: 1. Kretingos r.; 2. Mažeikių r.; 3. Palangos miesto;  4. Plungės r.; 5. Rietavo; 6. Skuodo r.; 7. Šilalės r.; 8. Telšių r.

Konsultavimo paskirtis  – padėti Mokyklai sukurti tinkamas įtraukiojo ugdymo(si) sąlygas mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  dėl įvairiapusių raidos, intelekto, mokymosi sutrikimų ar judesio ir padėties sutrikimą, kai pedagoginės psichologinės tarnybos  ir (ar) kitų įstaigų pateiktų rekomendacijų nepavyksta įgyvendinti ir mokinio įtrauktis nėra sėkminga.

Konsultacijoms gali kreiptis:

  • Tėvai (globėjai);
  • Ugdymo įstaiga.

Centrui pateikiami dokumentai:

  • Prašymas Centro direktoriui (Mokyklos vadovo arba tėvų (globėjų, rūpintojų);
  • Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (konsultavimui centre bei duomenų apie mokinio ugdymą(si) pateikimui);
  • Situacijos apibūdinimas ir lūkesčiai (laisva forma);
  • PPT išduotos pažymos su rekomendacijomis (kopijos);
  • Mokinio individualus ugdymo planas, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, mokinio ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas – pagalbos planas (toliau – IPP);
  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos priimti sprendimai ir jų įgyvendinimas siekiant užtikrinti sėkmingą mokinio SUP tenkinimą (dokumentų kopijos);
  • Prireikus, Centro specialistai gali paprašyti pateikti kitus konsultacijai reikalingus dokumentus (pvz., iš tėvų (globėjų, rūpintojų) gautą informaciją apie mokinio sveikatos būklę, ar sveikatos įstaigų specialistų rekomendacijų).

 

Švietimo pagalbos ir konsultavimo tvarkos aprašas

 

Metodinė medžiaga

 

Kontaktai:

Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Vičienė

Tel.nr. +37062955815

El.paštas: ginta1989@gmail.com

Skip to content