Menu Close

Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriuje teikiamos paslaugos/konsultacijos

TEIKIAMOS PAGALBOS

LOGOPEDAS: teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Moko taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, taiso tarties, rašto trūkumus, moko skaityti ir rašyti, taiko alternatyviąją komunikaciją, numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus bei metodus. Konsultuojami vaikų tėvai, mokytojai, suteikiamos rekomendacijos šeimos nariams.

PSICHOLOGAS: padeda mokiniui spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas,  konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, teikia metodinę pagalbą, .rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

POJŪČIŲ TERAPIJA:

 

ERGOTERAPEUTAS: tiria mokinio funkcinę būklę, įvertina mokinio gebėjimus savarankiškai atlikti užduotis, parenka tinkamą individualią ergoterapinę metodiką, vykdo individualius  ergoterapijos užsiėmimus, stiprinančius mokinių sveikatą, konsultuoja  tėvus, pedagogus, specialistus, rengia metodines rekomendacijas.

 

HIDROTERAPEUTAS: individualiai koreguoja pažeistas judesių funkcijas baseine, stiprina mokinių sveikatą, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja tėvus, specialistus.

KINEZITERAPEUTAS: įvertina kūno judesių funkcijas, motorinę raidą, teikia pagalbą vaikams funkcinio savarankiškumo ugdyme, konsultuoja tėvus, pedagogus, specialistus, rengia metodinę medžiagą, ruošia metodines rekomendacijas.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS: konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų sprendimo, pagalbos teikimo klausimais, parenka būdus bei formas.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS: padeda vaikui, specialistams, tėvams, nustato vaiko žinių,  gebėjimų įgūdžius, ir jų galių atitikimą ugdymo programoms, padeda parengti individualią ugdymo programą mokiniui, teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems vaiko ugdymo procese, ir juos konsultuoja.

Skip to content